W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jak przypomina w instrukcji JEDZ – Urząd Zamówień Publicznych, wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej zwanego: „JEDZ”) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Więcej informacji w instrukcji.
Do pobrania PDF -> Instrukcja składania JEDZ (995 pobrań)